Všeobecné obchodné podmienky VIRTUALS pre poskytovanie služieb a dodávku produktov.

1.  Úvodné ustanovenia
Ing. Jakub Jaríček – VIRTUALS, s miestom podnikania Stráža 39, 01304 Dolná Tižina, IČO: 48320943, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 580-56731 (ďalej ako „VIRTUALS“) vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb a dodávku produktov, ktorými sa upravujú vzťahy medzi VIRTUALS a zákazníkmi VIRTUALS (ďalej ako „objednávateľmi“) pri poskytovaní služieb a dodávke produktov. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi VIRTUALS a objednávateľom.

Služby a produkty podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sú služby poskytované, práce vykonávané a produkty dodávané VIRTUALS pre objednávateľa na základe objednávky alebo zmluvy predovšetkým, ale nielen, v týchto oblastiach:
• poskytovanie serverových služieb
• predaj produktov

VIRTUALS poskytuje služby a dodáva produkty objednávateľovi na základe akceptovanej písomnej objednávky, v ktorej objednávateľ vyjadruje plnú a bezvýhradnú akceptáciu predchádzajúcej ponuky prezentovanej VIRTUALS. Platná objednávka musí obsahovať:
• Oficiálny názov a adresu objednávateľa,
• Oficiálny názov a adresu VIRTUALS,
• Jednoznačný odkaz na predchádzajúcu ponuku VIRTUALS,
• Jednoznačnú špecifikáciu predmetu ponuky,
• Cenu za dodávku,
• Kontakt na osobu poverenú konať vo veci objednávky,
• Podpis osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa.

VIRTUALS môže na základe požiadavky objednávateľa a jej následnej analýzy a podľa svojho záujmu a kapacít pripraviť a prezentovať objednávateľovi ponuku na poskytnutie služby alebo dodávku produktu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Ponuka musí obsahovať:
• Oficiálny názov a adresu VIRTUALS,
• Oficiálny názov a adresu objednávateľa,
• Jednoznačnú špecifikáciu predmetu ponuky,
• Projektový plán (v závislosti od veľkosti projektu),
• Dodacie podmienky (miesto, termín a forma),
• Cenu za dodávku,
• Lehota platnosti ponuky

2.  Cena a platobné podmienky
Ceny za poskytované služby a dodávané produkty sú účtované objednávateľovi podľa platného cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ponuky VIRTUALS, pričom VIRTUALS sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému objednávateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť služieb alebo všetky služby a produkty po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezplatne. Na bezplatné poskytnutie služieb a produktov nemá žiaden objednávateľ právny nárok.

Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny v ponuke a objednávke sú uvádzané bez DPH.

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať VIRTUALS dohodnuté ceny na základe faktúr vystavených VIRTUALS v lehote ich splatnosti.

Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pokiaľ sa VIRTUALS a objednávateľ nedohodli inak.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny je VIRTUALS oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a pri omeškaní presahujúcom 30 dní je VIRTUALS oprávnený dočasne, až do zaplatenia ceny, pozastaviť ďalšie poskytovanie služieb alebo dodávanie produktov, pričom sa primerane posúvajú všetky dohodnuté termíny poskytovania služieb a dodania produktov.

3.  Uzavretie zmluvy, predmet zmluvy
Objednávateľ má právo na uzavretie zmluvy s VIRTUALS za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluva môže byť uzatvorená na diaľku vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky VIRTUALS alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky VIRTUALS nadobúda účinnosť okamihom doručenia jej akceptácie zo strany VIRTUALS objednávateľovi, a to vo forme e-mailu alebo iným preukázateľným spôsobom.

Predmetom zmluvy na strane VIRTUALS je najmä jeho záväzok poskytnúť objednávateľovi službu alebo dodať produkt, za podmienok uvedených v zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto všeobecných obchodných podmienok. Predmetom zmluvy na strane objednávateľa je jeho záväzok platiť cenu za objednanú službu a dodaný produkt, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú všeobecné obchodné podmienky a cenník.

4.  Odstúpenie od objednávky a odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od objednávky a odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou formou na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od objednávky a od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od objednávky a od zmluvy, ak sa služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom si môže odstúpenie od objednávky a od zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára umiestneného na webovej stránke VIRTUALS. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo každého objednávateľa odstúpiť od objednávky a od zmluvy i v iných prípadoch, v ktorých to tieto všeobecné obchodné podmienky výslovne ustanovujú.

Odstúpením od objednávky a od zmluvy sa tieto od začiatku zrušujú.

Pri odstúpení od objednávky a od zmluvy je VIRTUALS oprávnený požadovať storno a iné poplatky na pokrytie už vynaložených nákladov.

5.  Odovzdanie, záruka, reklamácie
VIRTUALS poskytne službu alebo dodá produkt objednávateľovi v súlade s dodacími podmienkami uvedenými na objednávke.

Preberací protokol dokumentuje odovzdanie služby alebo produktu do užívania objednávateľom a VIRTU ním deklaruje splnenie dohodnutej špecifikácie produktu.

Deň podpisu na preberacom protokole je prvým dňom 12 mesačnej záručnej doby.

Počas trvania záručnej doby VIRTUALS na vlastné náklady, bezodkladne a najneskôr v zákonom stanovenej lehote odstráni všetky záručné vady nahlásené formou reklamačného protokolu.

6.  Zodpovednosť
Každá zo strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom objednávateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku VIRTUALS spôsobenú treťou osobou, ktorej objednávateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá VIRTUALS, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím služby alebo produktu v hodnote rovnajúcej sa výške škody.

VIRTUALS nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania služieb, odstúpením od objednávky a od zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok objednávateľovi alebo tretím osobám.

Strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.  Voľba práva, riešenie sporov
Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle objednávky a zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu strán.

Strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho z objednávky alebo zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, budú riešené mimosúdnou cestou.

Ak by napriek tomu nedošlo k dohode je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.

8.  Doručovanie
Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa všeobecných obchodných podmienok alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne , sa budú doručovať druhej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu, pokiaľ sa strany písomne nedohodli inak. Ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

9.  Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu a sú záväznou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi VIRTUALS a objednávateľom pri poskytovaní služieb a dodávaní produktov vzniknutého na základe každej objednávky a uzavretej zmluvy okrem tých situácií, keď je medzi VIRTUALS a objednávateľom písomne uzatvorená osobitná zmluva na poskytovanie služieb alebo dodávanie produktov.

VIRTUALS a objednávateľ sa dohodli, že doručením objednávky objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Odchýlky nad rámec týchto všeobecných obchodných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli zverejnené dňa 9.07.2018 a nadobúdajú účinnosť dňom 10.07.2018.

Dátum poslednej aktualizácie: 24.05.2018